Vastuvõtu kord

05.01.2017

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 03.01.2017 käskkirjaga nr 1.-2/2

1. Üldsätted

1.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.

1.2. Vestluste ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor vajadusel käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

1.3. Otsuse lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Otsus vormistatakse direktori käskkirjaga.

1.4. Vestluse ja praktilise tööde sooritamise täpne informatsioon ning ajagraafik avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta jaanuari kolmandal nädalal.

1.5. Õpilaste praktilised tööd säilitatakse õppeaasta alguseni.

1.6. Õpilaskandidaadid arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide (vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”) esitamist.

1.7. Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu kord avalikustatakse kooli kodulehel.

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on kool määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai – 10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele.

2.2. Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse ülelinnalise konkursi alusel vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi jooksva aasta veebruarikuus. Täpne informatsioon ja ajagraafik avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt jaanuarikuu kolmandal nädalal.

2.3. Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmist võib taotleda lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kelle laps on Eesti rahvustikuregistris registreeritud Tallinna linna ning kes on saanud algava õppeaasta 1. oktoobriks 7-aastaseks. Vastuvõtmist võib taotleda ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on selleks soovi avaldanud valla- või linnavalitsusele enne 1. maid.

2.4. Praktilisele tööle ja vestlusele registreerimine, tulemuste, õpilaskandidaadiks vastuvõtmise võivarunimekirja jäämise avalikustamine toimub personaalselt kooli kodulehel oleva infosüsteemi kaudu.

2.5. Praktilised tööd ja vestlused viiakse läbi 1. klassi kandideerivatele lastele koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava (LISA 1).

2.6. Kui 1. klassi soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

2.7. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee või telefoni teel 6274050.

2.8. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab nelja tööpäeva jooksul kirjaliku taotluse lapse kooli vastu võtmiseks e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirja. Ülejäänud nõutavate dokumentide vastuvõtt toimub 10. juunini.

2.9. Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib õpilaskohast loobuda, teatab ta oma soovist koolile e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

2.10. Kool edastab prantsuse keele õppesuuna õpilaskandidaatide nimekirja Tallinna Haridusametile hiljemalt 1. märtsiks.

3. Vastuvõtt 7. reaalklassi

3.1. 7. reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel (LISA 2).

3.2. Inglise ja vene keele lisatestid neile, kes ei ole A-võõrkeelena õppinud inglise ja B- võõrkeelena vene keelt viiakse läbi vestluse päeval.

3.3. Sisseastumistestid viiakse läbi kevadisel koolivaheajal.

3.4. Sisseastumistestide läbiviimise kuupäev ning kellaaeg täpsustatakse kooli koduleheküljel.

3.5. Sisseastumistestidele registreerimine, testide tulemuste, vestlusele kutsumise ning õpilaskandidaadiks mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise avalikustamine toimub kooli kodulehel oleva registreerimislehe kaudu.

3.6. Infosüsteem on avatud alates 1. märtsist kuni kolmanda õppeveerandi viimase neljapäevani kell 24.00.

3.7. Sisseastumistestid viiakse läbi eesti keeles ja matemaatikas. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 3).

3.8. Kool koostab poiste ja tüdrukute sisseastumistestide tulemuste põhjal eraldi pingerea. Pingerida koostatakse nende kandideerivate õpilaste tulemuste põhjal, kes on eesti keele testis saanud 17 või enam punkti, matemaatika testis 27 või enam punkti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel.

3.9. Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumine avaldatakse personaalselt infosüsteemis hiljemalt nädala jooksul pärast testide sooritamist.

3.10. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti.

3.11. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja põhikooliosa õppejuhi juures.

3.12. Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 6. klassi õppeedukuse tulemused (1.–3. õppeveerand) ning õpilaskohtade arv klassis.

3.13. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines mitterahuldav hinne või rohkem kui üks rahuldav hinne (v.a oskusained), ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

3.14. Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks enam kui ühel veerandil või hinnatud mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

3.15. Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast.

3.16. Otsusest lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi.

3.17. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks kahe nädala jooksul pärast teate saamist aadressil info@gag.ee. Muud nõutavad dokumendid tuleb kooli tuua hiljemalt juuni teise nädala viimase tööpäeva lõpuks.

4. Vastuvõtt gümnaasiumi esimesse astmesse

4.1. Reaal-loodusteaduste ja matemaatika-inglise keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes on õppinud vene keelt A-, B- või C-võõrkeelena või tõestavad nimetatud keele oskust lisatestiga nõutud tasemel vestluste päeval (LISA 2). Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete (mõiste „ühiskatsed” vt edaspidi vastuvõtu korras LISA 4) raames.

4.2. Rootsi keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes hakkavad gümnaasiumis õppima rootsi keelt B-keelena. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames.

4.3. Prantsuse keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud prantsuse keelt. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames.

4.4. Inglise keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes hakkavad gümnaasiumis õppima inglise keelt A-võõrkeelena ning prantsuse keelt B-võõrkeelena. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames.

4.5. Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimesse astmesse sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel.

4.6. Gümnaasiumi esimesse astmesse sisseastumiseks korraldatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsed.

4.7. Ühiskatsete läbiviimist reguleerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord (LISA 4).

4.8. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja, reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise, vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise. Ühiskatsete korraldamise kord avalikustatakse kooli kodulehel.

4.9. Registreerumine ühiskatsetele toimub ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Ühiskatsete infosüsteemi täpne aadress avaldatakse kooli koduleheküljel.

4.10. Praktiliste tööde tulemused avaldatakse iga õpilase jaoks individuaalselt ühiskatsete infosüsteemis.

4.11. Õpilaste tulemustest pingeridade moodustamiseks teisendab Gustav Adolfi Gümnaasium õpilase praktilistest töödest saadud punktide arvu koefitsientide alusel, arvestades kooli õppesuundi.

4.12. Õpilased, kes mõnes praktilises töös on saanud vähem kui 25 punkti, arvatakse välja pingerea koostamisel. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada vastavalt õppesuuna spetsiifikale. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel.

4.13. Reaal-loodusteaduste õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente:

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

Inglise keel

0,5

1

1,25

0,25

 Matemaatika – inglise keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente:

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

Inglise keel

0,5

0,3

1,2

1

 Rootsi keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente:

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

Inglise keel

1,2

0,2

0,5

1,1

Prantsuse keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente:

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

Inglise keel

Prantsuse keel

1,2

0,2

0,5

1,1

1

Inglise keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente:

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

Inglise keel

1,2

0,2

0,5

1,1

4.14. Õpilase vestlusele kutsumise kuupäev ja kellaaeg avaldatakse ühiskatsete infosüsteemis.

4.15. Õpilaste vestlusele kutsumisel arvestatakse kandideerivate õpilaste pingerida ning vabade õpilaskohtade arvu.

4.16. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi sotsiaalset kompetentsi, mõtlemisoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi.

4.17. Reaal-loodusteaduste õppesuunale kandideerijatega vesteldakse eesti keeles. Vestlus annab maksimaalselt 50 punkti.

4.18. Matemaatika-inglise, rootsi, prantsuse ja inglise keele õppesuunale kandideerijatega vesteldakse vastavalt õppesuunale kas inglise või prantsuse keeles. Võõrkeelseid vestlusi hinnatakse maksimaalselt 50 punktiga. Vestluse teemade valikul lähtutakse riiklikust õppekavast. Hinnatakse 10 palli süsteemis järgmisi aspekte: soravus ja hääldus; sõnavara ja grammatika; sotsiaalne kompetents; silmaring ning ühiskondlik aktiivsus.

4.19. Gümnaasiumi esimese astme õpilaskandidaatide esialgne nimekiri koostatakse hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi.

4.20. Õpilaskandidaatide esialgse nimekirja koostamise aluseks on õppesuuna esimene eelistus, sooritatud testide, vestluse ja põhikooli õppeedukuse tulemused ning õpilaskohtade arv gümnaasiumi esimeses astmes.

4.21. Õpilaskandidaatide pingeridade edasisel liikumisel on koolil õigus teha õpilaskandidaatidele ettepanek asuda õppima teisele õppesuunale, arvestades vestlusel avaldatud teise õppesuuna eelistust.

4.22. Õpilasi, kelle klassitunnistusel (1.–3. õppeveerandil/1.- 2. trimester) on rohkem kui neli rahuldavat veerandihinnet või mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

4.23. Õpilasi, kelle klassitunnistusel (1.–3. õppeveerandil/1.- 2. trimester) on käitumine hinnatud mitterahuldavaks või rohkem kui ühel veerandil hinnatud rahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

4.24. Õpilaskandidaatide nimekirjast kustutatakse õpilane, kelle lõputunnistusel on aasta- või eksamihinnetes rohkem kui kolm rahuldavat hinnet või mitterahuldav hinne.

4.25. Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel praktiliste tööde sooritamise ajal, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast.

4.26. Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega gümnaasiumi I astmesse sisse sisseastumiseks võetakse vastu kuni 22. juunini.

5. Vastuvõtt üleminekuklassidesse

5.1. Õpilasi võetakse vastu vabade õpilaskohtade olemasolul.

5.2. Üleminekuklassidesse vabade kohtade olemasolul korraldatakse üks kord õppeaastas praktilised tööd.

5.3. Üleminekuklasside praktiliste tööde läbiviimise kuupäev, kellaaeg ning registreerumine täpsustatakse kooli koduleheküljel.

5.4. Põhikoolis korraldatakse praktilisi töid eesti keeles ja matemaatikas.

5.5. Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast.

5.6. Gümnaasiumi klassides korraldatakse praktilisi töid õppesuunda kujundavates ainetes.

5.7. Pingerida koostatakse nende õpilaste tulemuste alusel, kes praktilistes töödes on saanud 70 või enam protsenti. Nende õpilastega viikase läbi vestlus.

5.8. Otsusest õpilaskandidaadi vestlusele kutsumise kohta teavitab kool vanemat e-posti teel hiljemalt kahe päeva jooksul pärast testide sooritamist.

5.9. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti.

5.10. Praktiliste tööde, vestluste ja õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine.

5.11. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines rahuldavad või mitterahuldavad hinded, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja.

5.12. Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks või mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja.

5.13. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde.

5.14. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse üleminekuklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega hiljemalt kahe päeva jooksul pärast teate saamist.

6. Vastuvõtt 9. ja 12. klass

6.1. Üldjuhul nendesse klassidesse õpilasi vastu ei võeta.

7. Vastuvõtu korra muutmine

7.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

LISA 1 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde

Praktilise töö ja vestluse sisu 1. klassi kandideerijale

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

- oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

- oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

- oskab liita ja lahutada 12 piires;

- tunneb geomeetrilisi kujundeid;

- oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid

(vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

- oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

- suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud,

nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).

Lapse praktilise töö ja vestluse tulemust hinnatakse punktides, maksimaalne võimalik punktisumma on 50 punkti.

LISA 2 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde

Lisatest vene keeles 7. reaalklassi sisseastumiseks

Testi koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava II kooliastme vene keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade (nais-, mees- ja kesksugu) kasutamist, mitmuse moodustamist, nimi- ja omadussõna ühildumist, tegusõnade pööramist (1. ja 2. pöördkond), tegusõnade aegade (olevik ja minevik), isikuliste asesõnade kasutamist. Lisaks sisaldavad ülesanded tekstist olulise leidmist, teksti kohta küsimustele vastamist, lausete ja fraaside lõpetamist ning ette antud teemal lühijutukese kirjutamist.

Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. 7. reaalklassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 15 punkti.

Lisatest inglise keeles 7. reaalklassi sisseastumiseks

Testi koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava II kooliastme inglise keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade, omadussõnade, arvsõnade, artiklite, määrsõnade ja siduvate asesõnade kasutamist; eessõnade kasutamist aja-, koha- ja viisimäärustes, enamkasutatavaid eessõnalisi väljendeid. Lisaks sisaldavad ülesanded reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade, ajavormide, modaalverbide ja kaudse kõneviisi (kui saatelause verb on oleviku vormis) kasutamist. Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. 7. reaalklassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 21 punkti.

Lisatest vene keeles gümnaasiumi esimesse astmesse sisseastumiseks

Praktilise töö koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas III kooliastme vene keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade (mees-, nais- ja kesksugu) käänamist, omadussõna ühildumist nimisõnaga, põhi- ja järgarvude, isikuliste, omastavate, osutavate asesõnade kasutamist; tegusõnade pööramist, enesekohaste, enamkasutatavate liikumist väljendavate tegusõnade (идти-ходить, ехать- ездить) ning tegusõna aspektide (korduv ja lõpetatud tegevus) kasutamist. Lisaks sisaldab test ette antud teemal isikliku kirja kirjutamist.

Testi sooritamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. 10. klassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 25 punkti.

LISA 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde

Testid 7. reaalklassi sisseastumiseks Eesti keel

Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, kokku-ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid). Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.

Matemaatika

Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist; geomeetriat; loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatika ülesannete teostamiseks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist.

 

LISA 4 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde

Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise.

2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. kooli kümnendasse klassi.

3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kevadvaheaja esimesel laupäeval kell 10.00. Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul.

4. Registreerimine

4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu.

4.2. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella 23.59-ni.

4.3. Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorda. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Ühiskatsete Infosüsteemis alates 1. veebruarist.

4.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku[1]):

4.4.1. Ees- ja perekonnanimi;

4.4.2. Isikukood;

4.4.3. A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel);

4.4.4. B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);

4.4.5. C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);

4.4.6. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta eesti keele hinne;

4.4.7. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta inglise keele hinne;

4.4.8. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta matemaatikahinne;

4.4.9. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta füüsika hinne;

4.4.10. Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;

4.4.11. Üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud[2];

4.4.12. Esimene eelistus [3] (Gustav Adolfi Gümnaasium [4], Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool [5];

4.4.13. Teine eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);

4.4.14. Kolmas eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);

4.4.15. Kontakttelefoni number;

4.4.16. Meiliaadress;

4.4.17. Kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress;

4.4.18. Aktsepteerib märkega linnuke punktis 4.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused.

4.5. Valides märke registreerun, saadab Ühiskatsete Infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:

4.5.1. Praktiliste tööde teostamise koht ja aeg (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool [6]);

4.5.2. Kümnekohaline kandideerija kood, mille

4.5.2.1. esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse praktiline tegevus

(nt R083080023/ G – Gustav Adolfi Gümnaasium, T – Inglise Kolledž,

R – Reaalkool, K – Tallinna21. Kool);

4.5.2.2. järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (R083080023/ 08

tähistab aastat 2008);

4.5.2.3. järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus sooritatakse praktiline tegevus (R083080023/308 – ruum nr 308);

4.5.2.4. viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (R083080023/0023 kandideerija oli 23 registreeruja).

4.5.3. Ühiskatsete Infosüsteemi sisenemiseks unikaalne salasõna.

5. Praktilised tööd

5.1. Praktilise tööna viiakse läbi testid:

5.1.1. eesti keeles,

5.1.2. füüsikas,

5.1.3. inglise keeles,

5.1.4. matemaatikas,

5.1.5. prantsuse keeles (Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) (LISA 5).

5.2. Praktiliste tööde koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad:

5.2.1. Eesti keel – Tallinna 21. Kool;

5.2.2. Füüsika – Tallinna Reaalkool;

5.2.3. Inglise keel – Tallinna Inglise Kolledž;

5.2.4. Matemaatika – Gustav Adolfi Gümnaasium;

5.3. Praktiline töö sooritatakse teatises märgitud koolis kandideerija koodis (punkt 4.5.2.3.) näidatud ruumis pildiga isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart, õpilaspilet) alusel.

5.4. Kandideerijale antakse kätte kõik testid korraga. Igale testile kirjutab kandideerija unikaalse kandideerija koodi. Testide teostamiseks on aega 210 minutit. Kandidaatidele, kes soovivad õppima asuda Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale, lisandub 45-minutiline prantsuse keele test.

6. Praktiliste tööde hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega tutvumine ja tööde säilitamine

6.1. Praktilisi töid hindavad ühiskatsete komisjonid.

6.2. Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest Ühiskatsete Infosüsteemi vastutab ühiskatsete vastava valdkonna komisjoni esimees.

6.3. Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis hiljemalt kolmanda nädala algul pärast praktilise töö sooritamist.

6.4. Ühiskastete Infosüsteemis on kasutajanimeks kandideerija isikukood ning salasõnaks teatises

märgitud unikaalne salasõna.

6.5. Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid, praktilistest töödest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi.

6.6. Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli (kool, kus sooritati praktiline töö) kontaktisikuga kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist. Vastav avaldus esitada elektrooniliselt kontaktisikutele, kelle andmed on avalikustatud koolide kodulehekülgedel alates 1. märtsist.

6.7. Praktilised tööd säilitatakse koolis, kus töö teostati, kuni praktiliste töödega tutvumise aja lõpuni.

7. Vestlused

7.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastaval oma kooli pingereale.

7.2. Vestluste ajad avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis koos praktiliste tööde tulemustega. Esimesel nädalal peale tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

7.3. Vestluse tulemus avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis.

8. Erandjuhtude lahendamine

8.1. Erandjuhud lahendatakse korralduskomisjoni poolt lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada korralduskomisjonile hiljemalt katsete toimumise päeva õhtuks kell 18.00 praktiliste tööde sooritamiseks määratud kooli aadressile:

8.1.1. Gustav Adolfi Gümnaasium info@gag.ee ,

8.1.2. Tallinna Inglise Kolledž tik@tik.edu.ee ,

8.1.2. Tallinna Reaalkool real@real.edu.ee,

8.1.4. Tallinna 21. Kool info@21k.ee.

8.2. Korralduskomisjoni otsusega viiakse erandkorras läbi lisa praktilised tööd õpilastele, kes väga mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada praktilisi töid haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kevadvaheaja esimesel laupäeval.

8.3. Lisa praktiliste tööde sooritamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde toimumist.

8.4. Lisa praktiliste tööde sooritamise aeg ja koht avalikustatakse hiljemalt praktiliste tööde toimumisele järgneval tööpäeval.

[1]Andmed, mille vahel on võimalik valida, on esitatud sulgudes.

[2]Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida nelja kooli vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele seitsme kalendripäeva jooksul pärast infosüsteemi avamist. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt kolm kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist.

[3] Punkt 7.2. 15

[4] Gustav Adolfi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal- loodusteaduse õppesuund, matemaatika-inglise keele õppesuund, rootsi keele õppesuund, prantsuse keele õppesuund, inglise keele õppesuund).

[5] Tallinna 21. Kooli kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusainete õppesuund, inglise keele õppesuund ja sotsiaal-humanitaarainete õppesuund)

[6] Infosüsteem jaotab kandideerijad võrdselt nelja kooli vahel.

LISA 5 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde

Eesti keele test

Eesti keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Eesti keele test koosneb kahest osast: I osa kontrollib eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist (80 punkti) ning II osa üldist funktsionaalset lugemisoskust (20 punkti).

Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast. Õpilane:

· oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada;

· oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;

· oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid;

· oskab kirjavahemärgistada ja määrata koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otse- ning kaudkõnet;

· tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid;

· tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi;

· oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot;

· oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele.

Füüsika test

Füüsika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

1) valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine);

2) mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine);

3) soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused);

4) elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring).

Töö päises on esitatud testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikud seosed (valemid):

 

Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast.

Inglise keele test

Inglise keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Inglise keele testi koostamisel on arvestatud riiklikus õppekavas esitatud III kooliastme nõudeid:

 nimisõna

 artikkel

 omadussõna

 arvsõna

 asesõna

 tegusõnade vormid

 ajavormid (in the Active and the Passive Voice)

 modaalverbid

 määrsõnad

 eessõnad 

 enamkasutatavad eessõnalised väljendid

 lauseehitus

 sõnatuletus: ees- ja järelliited

Testi ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 – B2.1 tasemel:

 funktsionaalne lugemine (reading comprehension) – 12 p lünkade täitmine, 2 erinevat ülesannet (gap filling) - 40 p vigade leidmine lausetest (error correction) - 24 p

 sõnaliikide moodustamine ja äratundmine (word formation, identifying the types of words) -24 p

Matemaatika test

Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 60 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada

100 punkti.

Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika.

Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

1) arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine standardkujul, arvutused nendega);

2) protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides);

3) algebra

- hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine);

- algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine;

- kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine;

- võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil);

4) funktsioonid

- valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool);

- graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine;

- nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil;

- parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil;

5) geomeetria

- kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine;

- kolmnurga mediaanide omaduste tundmine;

- Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine);

- geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine;

- kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine.

Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust.

Prantsuse keele test

Prantsuse keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada

100 punkti.

Ülesanded võivad sisaldada tegusõna pööramist (kindla kõneviisi neli aega), käskivat kõneviisi, tingiva kõneviisi olevikku; artiklite kasutamist ja ärajätmist; asesõnalist otsest ja kaudset sihitist, asesõnu en ja y, omastavaid asesõnu ja kaudset kõneviisi. Lisaks grammatikale sisaldab test ka tekstist arusaamise harjutusi. 20

LISA 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorile

AVALDUS

Palun vastu võtta minu tütar/poeg …………………………………………ustav Adolfi Gümnaasiumi 10…klassi õpilaseks.

/A prantsuse-inglise; B reaal-loodusteadus; C rootsi keel; D matemaatika-inglise/

LISAD

SISSEASTUJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI SISSEASTUJA SEADUSLIKU ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI

PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSE JA HINNETELEHE KOOPIA (koopia kinnitab juhiabi originaaldokumendi alusel) JAH / EI MAKSEKORRALDUSE KOOPIA ÕPILASE ID EEST JAH / EI

MEDITSIINILINE KAART (välja arvatud Tallinna koolide õpilased) JAH / EI

Olen teadlik, et Gustav Adolfi Gümnaasiumis registreeritakse õpilase ID-ga tehtavad toimingud ning kogutud andmeid võidakse kooli poolt töödelda.

Annan nõusoleku, et minu lapsest kooli ruumides tehtud pilte võib kasutada kooli kodulehel http://www.gag.ee ja kooli Facebooki lehel.

Kinnitan, et hakkan ekooli kasutajaks ning selle kaudu jälgin lapse õppeedukust ja koolikohustuste täitmist.

Kinnitan andmete õigsust.

...................................................

allkiri

..................................................................

lapsevanema ees-ja perekonnanimi

................................................................

kuupäev