Vastuvõtt 7. reaalklassi

21.03.2017

Vastuvõtutingimused 7. reaalklassi

7. reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel.

Õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Sisseastumistestid viiakse läbi 20. märtsil 2017 kell 10.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
Sisseastumistestidele registreerimine, testide tulemuste, vestlusele kutsumise ning õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise avalikustamine toimub kooli kodulehel oleva registreerimislehe kaudu.

Testid edukalt sooritanud õpilastele toimuvad vestlused 27.-31. märtsil 2017.

Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumise ajad on avalikustatud.
                                                       
Sisseastumistestide tulemusi ja vestlustele kutsumist vaata siit.

Vestlusele kutsuti 63 õpilaskandidaati, kes kogusid eesti keele testis vähemalt 17 punkti ja matemaatikatestis vähemalt 27 punkti. Samuti kutsuti vestlusele õpilaskandidaadid, kes said kahe testi summana kokku vähemalt 44 punkti.

Vestlusele palume kaasa võtta klassitunnistuse ning soovi korral kõik muud tunnistused ja kiituskirjad, mida oluliseks pead. Vestlused toimuvad ruumis 107.

 

 1. Sisseastumistestid viiakse läbi eesti keeles ja matemaatikas. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 3).

 2. Kool koostab poiste ja tüdrukute sisseastumistestide tulemuste põhjal eraldi pingerea. Pingerida koostatakse nende kandideerivate õpilaste tulemuste põhjal, kes on eesti keele testis saanud 17 või enam punkti, matemaatika testis 27 või enam punkti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel.

 3. Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumine avaldatakse personaalselt infosüsteemis hiljemalt nädala jooksul pärast testide sooritamist.

 4. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti.

 5. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja põhikooliosa õppejuhi juures. Töödega saab tutvuda 3.-7. aprillil 2017, regitreerides aja tiivi.pikhof@gag.ee

 6. Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 6. klassi         õppeedukuse tulemused (1.–3. õppeveerand) ning õpilaskohtade arv klassis.

 7. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines mitterahuldav hinne või rohkem kui üks rahuldav hinne (v.a oskusained), ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

 8. Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks enam kui ühel veerandil või hinnatud mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

 9. Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast.

 10. Otsusest lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi.

 11. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks kahe nädala jooksul pärast teate saamist aadressil info@gag.ee. Muud nõutavad dokumendid tuleb kooli tuua hiljemalt juuni teise nädala viimase tööpäeva lõpuks.

LISA 1
Praktilised tööd 7. reaalklassi sisseastumiseks
 
Eesti keel
Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, kokku-ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid).
Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.

Matemaatika
Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist; geomeetriat; loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatika ülesannete teostamiseks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist.