Gustav Adolfi Gümnaasiumi kodukord

17.09.2014

Kinnitataud direktori käskkirjaga 28.11.2013 11-1/9ü

 

1. ÜLDOSA

1.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid.

1.2. Kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.

1.3. Kooli kodukorra kehtestab direktor ning selle täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele kohustuslik.

1.4. Kooli kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppetoolides ning esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

 

2. ÕPILASE ÕIGUSED

2.1. Õpilasel on õigus saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta.

2.2. Õpilasel on õigus saada õpetajatelt kord nädalas täiendavat õpiabi õppekava ulatuses.

2.3. Õpilasel on õigus saada meditsiinilist ja psühholoogilist abi.

2.4. Õpilasel on õigus moodustada koolis õpilasesindus.

2.5. Õpilasesinduse määratud liikmel on õigus olla valitud hoolekogusse.

2.6. Õpilasesinduse määratud liikmel on õigus olla kaasatud õppenõukogu tegevusse.

2.7. Õpilasel on õigus osaleda kooli huviringide töös.

2.8. Õpilasel on õigus kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, bändiruumi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tööpäeva vältel ning ettenähtud tingimustel.

2.9. Olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus saada samal päeval õppetööst vabastatud, piirkonnavooruks valmistuval õpilasel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele päevale.

2.10. Õpilasel on õigus teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduses muutuste sisseviimiseks.

2.11. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna, õppetooli juhataja ja õpilasesinduse poole.

2.12. Õpilasel on õigus kasutada tunnis eesmärgipäraselt ja õpetaja loal mobiilse tehnoloogia vahendeid.

 

3. ÕPILASE KOHUSTUSED

3.1. Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda.

3.2. Õpilane suhtub õpikohustustesse vastutustundega.

3.3. Õpilane pöördub õpetaja ja koolitöötaja poole alati „teie“-vormis.

3.4. Õpetaja pöördub gümnaasiumiosa õpilase poole „teie“-vormis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.5. Õpilane tagab tunnis töörahu ja ei sega kaasõpilasi.

3.6. Vahetunni ajal on õpilane vaikselt, puhke- ja söögivahetunnil viibib raamatukogus või teistes puhkeruumides.

3.7. Korrapidaja õpilane (määrab klassijuhataja) avab vahetunniks aknad, kustutab tuled, puhastab tahvli ja informeerib kohe õpetajat ja kooli juhtkonda klassi inventari lõhkumisest.

3.8. Õpilane on välimuselt ja riietuselt korrektne, kannab vahetusjalatseid ning riietub koolis vastavalt Gustav Adolfi Gümnaasiumi riietumisstandardile (Lisa1 Gustav Adolfi õpilase riietumisstandard).

3.9. Õpilane käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega (Lisa 2 Hea koolikaaslase reeglid).

3.10. Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.

3.11. Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge.

3.12. Õpilane täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid ja ei kanna kaasas kaasõpilasi ohustavaid esemeid.

3.13. Õpilane suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli poolt väljastatud vahendid õigeaegselt.

3.14. Õpilane hüvitab koolile teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse kahju.

 

4. ÕPILASE KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE JA ÕPPEST PUUDUMINE

4.1. Õpilane täidab koolikohustust, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud tundidest,täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

4.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

4.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

4.2.2. õpilase haigestumine koolipäeva jooksul, kui sellest on teavitatud klassijuhatajat, kooli medõde või kooli juhtkonda;

4.2.3. läbimatu koolitee või vääramatu jõud, mille puhul on õppest puudumine põhjendatud;

4.2.4. olulised perekondlikud põhjused;

4.2.5. kooli esindamisega seotud põhjused.

4.3. Põhjusega puudumiseks ei loeta õppetöö ajal reisimist.

4.4. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest esimesel puudumise päeval e-kooli vahendusel või vastava võimaluse puudumisel muul moel. Hilisemaid põhjendusi ei arvestata.

4.5. Mittetervislikel põhjustel rohkem kui kolme päeva puudumiseks tuleb direktorilt taotleda eriluba, millel on fikseeritud aineõpetajate nõusolek.

4.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlused, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

4.7. Kui õpilane on 7 nädala jooksul puudunud koolist põhjendamata rohkem kui 20 protsenti õppetundidest, teavitab kool sellest Tallinna Haridusametit ja vanemat võidakse karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (trahvi menetleja on elukohajärgne kohalik omavalitsus).

 

5. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

5.1. Eesmärgiga mõjutada Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilast kodukorra kohaselt käituma, koolikohustust sätestatud korras täitma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada tugi- ja mõjutusmeetmeid.

5.2. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

5.2.1. suuline laitus;

5.2.2. kirjalik laitus e-koolis;

5.2.3. käitumishinde alandamine;

5.2.4. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

5.2.5. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;

5.2.6. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

5.2.7. õpilasele tugiisiku määramine;

5.2.8. kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;

5.2.9. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

5.2.10. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida raamatukogus ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

5.2.11. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

5.2.12. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida kohaldatakse õpilase või vanema nõusolekul;

5.2.13. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (teavitatakse vanemat kirjalikult);

5.2.14. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat kirjalikult);

5.2.15. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul);

5.2.16. põhikooli õpilase tunnikäitumise jälgimine („Põhikooli õpilase käitumisleht“).

5.3. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse õpilase suhtes üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

5.3.1. hilinemiste korral teavitatakse sellest vanemat e-kooli kaudu (märkega „+“);

5.3.2. põhjuseta puudumise korral teavitatakse sellest vanemat e-koolis (märkega „p“);

5.3.3. korduvate hilinemiste ja/või põhjuseta puudumiste korral alates viiest korrast kokku alandatakse õpilase käitumishinnet põhikoolis trimestri lõpus ja gümnaasiumis poolaasta lõpus;

5.3.4. korduvate hilinemiste ja/või põhjuseta puudumiste korral alates kümnest korrast kokku teavitab klassijuhataja sellest kooli juhtkonda ja õpilasele tehakse direktori käskkirjaga noomitus ning alandatakse käitumishinnet põhikoolis trimestri lõpus ja gümnaasiumis poolaasta lõpus;

5.3.5. põhjuseta puudumise korral alates viieteistkümnest ainetunnist või kolmest õppepäevast kutsutakse põhikooli õpilane koos vanemaga aruandluseks õppejuhi juurde ja gümnaasiumiõpilane aruandluseks kooli juhtkonna või õppetoolide juhatajate juurde, millele järgneb käitumishinde alandamine mitterahuldavaks ning vajadusel tehakse esildis kohalikule omavalitsusele;

5.3.6. põhjuseta puudutud tunnid, hilinemised ja direktori käskkirjaga tehtud noomitus märgitakse õpilase klassitunnistusele õppeaasta lõpus.

5.4. Gümnaasiumiõpilase puudumiste korral alates 20%-st ühe kursuse tundidest (sealhulgas põhjusega puudumised) on aineõpetajal õigus teha kursuse lõpus õpilasele arvestuslik töö kogu kursuse materjali ulatuses.

5.5. Käesolevas lõigus 5.2 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 5.2.15 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

5.6. Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse kooli juhtkonna juures ja need tagastatakse vanemale.

 

6. ÕPILASE KIITMINE JA TUNNUSTAMINE

6.1. Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab õpilasi väga hea õppimise, eeskujuliku või hea käitumise eest; saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

6.1.1. Tunnustamine suulise kiitusega.

6.1.2. Tunnustamine kiitusega e-päevikus.

6.1.3. Tunnustamine direktori käskkirjaga.

6.1.4. Tunnustamine õppetooli kiituskirjaga.

6.1.5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel.

6.1.6. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest».

6.1.7. Tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus.

6.1.8. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».

6.1.9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

6.1.10. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpus.

6.1.11. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi lõpus.

6.1.12. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest.

6.1.13. Tunnustamine direktori tänukaardiga aasta lõpus.

6.1.14. Tunnustamine kutsega kooli tänupeole.

6.1.15. Tunnustamine Intranetis, kooli kodulehel või stendil.

6.1.16. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.

6.1.17. Tunnustamine õpilase saavutuse arhiveerimisega museaalina GAG ajaloomuuseumis.

6.1.18. Tunnustamine aunimetusega «Kooli ausportlane».

6.1.19. Tunnustamine GAG Vilistlaskogu ja Sihtasutuse stipendiumiga.

6.1.20. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus.

 

7. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE NING SELLE LAHENDAMISE KORD

7.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.

7.2. Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist korrapidajaõpetajad ja kõik koolitöötajad.

7.3. Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja või õppejuhi poole.

7.4. Ulatuslikuma vägivalla juhtumi korral teavitab õpilane või vanem klassijuhatajat. Juhtumi lahendamiseks kaasatakse kooli juhtkond. Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks linnaosa sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja ja/või politsei.

7.6. Kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja haridusametit.

7.7. Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ja sellele reageerimiseks kasutab kool jälgimisseadmestikku.

7.8. Jälgimisseadmestikku kasutatakse koolihoonetest sisse- ja väljaliikumise kontrollimiseks, kooli siseruumides ja territooriumil toimuva liikumise jälgimiseks ja vajadusel tuvastamiseks.

7.9. Jälgimisseadmestiku pilti kasutavad selleks volitatud isikud.

 

8. ÕPPETÖÖ JA HINDAMISEST TEAVITAMINE

8.1. Õppetöö algab üldjuhul kell 8.00. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

8.2. Õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust.

8.3. Õppetegevusest annab märku koolikell (v.a 3.,4., ja 5. tunni ajal).

8.4. Õppetegevust reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav õpilasele ja tema vanemale kooli kodulehel.

8.5. Tunniplaani muudatustest teavitab klassijuhatajat ja/või aineõpetajat õppejuht või õppetooli juhataja, kes omakorda informeerib õpilasi.

8.6. Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures.

8.7. Õpetaja puudumisel teatab klassivanem sellest õppetooli juhatajale või õppejuhile.

8.8. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

8.9. Tunni alustamisel seisab ja külalise sisenemisel tõuseb õpilane püsti, kui õpetaja ei otsusta teisiti.

8.10. Õpilane ei näri tunni ajal närimiskummi.

8.11. Tundi ei hilineta. Hilinemise põhjus teatatakse aineõpetajale ja klassijuhatajale.

8.12. Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid.

8.13. Mobiiltelefonid ja teised heli ja pildi salvestusvahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud ja koolikotis (va punkt 2.12 korral). Kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus esemed konfiskeerida, tuua juhtkonna juurde hoiule ning need tagastatakse vanemale.

8.14. Õpilaste poolt filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine on kooli territooriumil ilma loata keelatud.

8.15. Vajadusel on õpetajal õigus õpilase istekohta klassis muuta.

8.16. Vastamiseks tõstab õpilane käe ja vastab ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

8.17. Õpetaja võib ebaviisakalt käitunud õpilase tunnist eemaldada, tagades talle järelevalve.

8.18. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures, kui õpetaja ei otsusta teisiti.

8.19. Aineõpetajad selgitavad põhikoolis iga trimestri algul ning gümnaasiumis iga kursuse algul, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele.

8.20. Vanem jälgib õpilase hindeid e-koolis.

8.21. Õpilastele väljastatakse klassitunnistus paberkandjal üks kord - õppeaasta lõpus.

 

9. VAHETUND

9.1. Vahetunniks lahkuvad õpilased üldjuhul klassist.

9.2. Õpilane korrastab oma töökoha enne klassist lahkumist.

9.3. Vahetunnil ei veedeta aega võimlamajas ega segata sealset õppetööd.

9.4. Söögivahetunni ajal ei segata klassiruumides samal ajal toimuvat õppetööd. Koolimajas ollakse vaikselt ega koguneta õppeklasside uste taha.

9.5. Õpilane käitub vahetunni ajal viisakalt, kaasõpilasi häirimata ning ei kuritarvita infotehnoloogiliste vahendite kasutamisõigust.

9.6. Põhikooli õpilastel on õppetöö ajal kooli territooriumilt lahkumine keelatud.

9.7. Keelatud on treppidel, koridorides ja klassiruumides jooksmine ning tõuklemine. Samuti koridori põrandal, akna- ja koolilaudadel istumine.

9.8. Garderoobis ja WC-s vajaduseta viibimine ja kogunemine on keelatud.

 

10. SÖÖKLA

10.1. Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaksmääratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine omavoliliselt keelatud.

10.2. Gümnaasiumiõpilaste toiduraha tasutakse üks kord kuus kindlal kuupäeval ülekandega toitlustusfirma arvele.

10.3. Gümnaasiumiõpilase puudumisest informeerib toitlustajat vanem. Tasaarveldus toimub alates kolmandast päevast.

10.4. Puhvetit võib kasutada õpilane kõikidel vahetundidel, välja arvatud esimesel söögivahetunnil, kui söövad algklassid.

10.5. Õpilased järgivad lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid, ei söö püsti seistes, koridorides ega klassis õppetundide ajal.

10.6. Õpilased ei vii toitu sööklast välja.

10.7. Toidukord registreeritakse õpilase ID-ga (alates 4. klassist ehk teisest kooliastmest).

 

11. GARDEROOB

11.1. Garderoobiuksed avatakse õpilase ID-ga (va. algklassid).

11.2. Üleriided jäetakse garderoobi ja jalanõud vahetatakse. Muid isiklikke asju garderoobis ei hoiustata (v.a. garderoobikappides olevad asjad).

11.3. Vahetusjalatseid hoitakse selleks ettenähtud sussikotis. Sussikoti väljastab õpilasele õppeaasta algul klassijuhataja ja õppeaasta lõpus see tagastatakse (v.a algklassid).

11.4. Üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega muid väärisesemeid. Üleriiete taskutesse jäetud väärtuslike esemete eest vastutab õpilane.

11.5. Võimlamaja riietusruumi ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega muid väärisesemeid. Eelnimetatud esemeid on võimalik hoiustada seifis. Võimlamaja riietusruumi jäetud väärtuslike esemete eest vastutab õpilane.

11.6. Õpilane käitub garderoobis nii kaasõpilaste kui ka kooli töötajatega viisakalt.

11.7. Õpilane tervitab kaasõpilasi ja kooli töötajaid, poisid võtavad kooli sisenemisel mütsi peast

 

12. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE KORD

12.1. Kooli raamatukogu väljastab õpilasele vajaminevad õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed õppeaasta alguses.

12.2. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed; keskharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks õpikud.

12.3. Õpikud laenutab kooli raamatukogu (õppeaasta algul klassijuhataja kaasabil).

12.4. Laenutatud õppekirjanduse eest vastutab õpilane.

2.5. Õpilane on kohustatud õpikut korralikult hoidma. Õpikul peab olema ümber paber või kile.

12.6. Õpikud tagastatakse raamatukoguhoidjale. Enne tagastamist peavad õpikud olema puhastatud ja korrastatud.

12.7. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud õpikust raamatukoguhoidjale.

12.8. Õpilase kasutuses olevad tööraamatud, töövihikud ja töölehed jäävad õpilasele.

12.9. Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.

12.10. Kaotatud või rikutud teaviku asendab lugeja samaga või GAG raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Teaviku mitteasendamisel on õpilane kohustatud tasuma selle kolmekordse turuväärtuse. 1992. aastal ja varem ilmunud teavik hüvitatakse 10 euroga.

12.11. Kaotatud või rikutud teavikute hüvitamisest saadud vahenditega kaetakse teaviku asendamisega tekitatud kulutused ning täiendatakse raamatukogufondi.

12.12. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ei tagastata koolile.

 

13. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

13.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaspiletiks on RFID (raadiosageduspõhine kontaktivaba kiip). Edaspidi õpilase ID.

13.2. Õpilane on kohustatud koolis õpilase ID-d kaasas kandma.

13.3. Õpilane on kohustatud igal sisenemisel ja lahkumisel registreerima end õpilase ID‑ga Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajja (aadressil Suur-Kloostri 16), algklasside majja (aadressil Suur-Kloostri 10/12) ning võimlamajja (aadressil Suur-Kloostri 7 ja Väike-Kloostri 2). Õpilase ID-d kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud kooli uksed ja 1.-4. klassi õpilasel algklasside hoovivärav.

13.4. Õpilane on kohustatud registreerima õpilase ID-ga end talle ette nähtud ajavahemikul toitlustamisel kooli sööklas. Õpilase ID esitamata jätmisel ja valel ajavahemikul sööma minemisel on Gustav Adolfi Gümnaasiumi sööklal õigus gümnaasiumi osa õpilasele toitu mitte väljastada.

13.5. Õpilasel on kohustus registreerida lisalõuna õpilase ID-ga. Kuu jooksul registreeritud lisalõunate koondarve saadetakse digitaalselt vanema elektronposti aadressile.

13.6. Õpilasel on kohustus kasutada õpilase ID-d raamatukogus lugejakaardina.

13.7. Õpilasel on õigus õpilase ID-d kasutada GAG-s pakutavate lisateenuste (nt garderoobikappide jm arendatavate teenuste) tarbimisel.

13.8. Õpilasel on õigus kasutada õpilase ID-d ühistranspordis e-piletina. Õpilase ID edasiandmine teisele isikule on keelatud.

13.9. Õpilane teavitab juhiabi (info@gag.ee) kaotatud õpilase ID-st ja esimesel võimalusel tellib uue.

 

14. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

14.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas punktis sätestatut:

14.1.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;

14.1.2.kui põhikooliõpilane on asunud haridust omandama välisriigi õppeasutuses ja talle ei ole rakendatud välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel koduõpet;

14.1.3. kui gümnaasiumiõpilane on asunud haridust omandama välisriigi õppeasutuses ja ei jätka õppimist eksternina;

14.1.4. kui õpilane mittestatsionaarses õppes õppides ei ole viie järjestikuse õppenädala jooksul õppetööle ilmunud;

14.1.5. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

14.1.6. kui õpilane puudub põhiharidust omandades mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

14.1.7. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud (nominaalne õppeaeg gümnaasiumis on kolm aastat);

14.1.8. kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»;

14.1.9. kui gümnaasiumiõpilane ei ole sooritanud õppeaasta lõpus talle määratud täiendavat õppetööd kursusehinde „2“ parandamiseks ja tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.

14.1.10. kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus.

 

15. ÕPILASE PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS

15.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal soovitatavas mahus (Lisa 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi praktiline väärtuskasvatus).

 

Lisa 1

 

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI ÕPILASE RIIETUMISSTANDARD

Ühtne riietumisstandard on akadeemilise keskkonna tegur, mis distsiplineerib ja aitab luua koolitunnet, tagab õpilasliku välimuse ja aitab kujundada üldist riietumiskultuuri.

 

Igapäevane riietus

Igapäevane riietus on klassikaliselt korrektne.

Noormeestel klassikalise lõikega püksid (ka teksapüksid).

Neidudel seelik või kleit, lubatud ka klassikalise lõikega püksid (teksapüksid).

Triiksärk, pluus või korrektne T-särk.

Dþemper, kardigan, vest või pintsak.

Neidudel on lubatud vaid tagasihoidlik meik ja ehted.

Vahetusjalatsid

 

Pidulik riietus

Pidulik riietus on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase pidulik riietus on soovitavalt must-valgete rõivaelementide kombinatsiooni kooli sümboolikat kandvate aksessuaaridega. Noormeestel soovitatavalt tume ülikond või viigipüksid, valge või ühevärviline särk, soovitavalt koolilips ja välitingimustes koolimüts. Neidudel tume seelik, kostüüm või kleit, valge või hele pluus. Soovi korral koolilips või kombineeritult kooli värvides tagasihoidlikud aksessuaarid. Välitingimustes koolimüts. Pidulikel üritustel kantakse alati kingi.

 

Koolimüts

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane kannab uhkusega oma koolimütsi pidulikel ja esindusüritustel ning kui ilmastikuolud seda lubavad.

 

Sobimatu riietus

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ei kanna koolis dresse (v.a. kehalise kasvatuse tund), kapuutsiga trikotaaþtooteid, keha paljastavat või neoonvärvides riietust, rebitud teksaseid, lühikesi pükse ja vulgaarse sõnumiga rõivaid.

Kardigan - V-kaelusega, eest nööbitav silmkoeese

Dþemper - kootud või trikoost õmmeldud üle pea selga käiv kampsun

Korrektne - laitmatu, viisakas, korralik

 

Lisa 2

 

HEA KOOLIKAASLASE REEGLID GAG ÕPILASELE

Koostanud GAG põhikooli õpilased 2009/2010. õppeaastal.

Hea koolikaaslane ei kasuta füüsilist ega vaimset vägivalda.

Hea koolikaaslane teab, et kiusamisest rääkimine ja teise mure märkamine ei ole kaebamine, vaid kaasõpilase kaitsmine.

Hea koolikaaslane teatab vägivallast vastutustundlikule täiskasvanule.

Hea koolikaaslane on noorematele eeskujuks.

Hea koolikaaslane on teiste suhtes sõbralik, salliv, mõistev ja abivalmis.

Hea koolikaaslane märkab ja aitab hädasolijat.

Hea koolikaaslane ei võta küsimata kaasõpilase vara ega riku seda.

Hea koolikaaslane ei vala teise õpilase peale välja oma viha ja paha tuju.

Hea koolikaaslane suhtub teistesse õpilastesse eelarvamuseta.

Hea koolikaaslane hindab kaasõpilast tema tegude; mitte välimuse, jõukuse, rassi ja hinnete järgi.

Hea koolikaaslane on kõigi vastu viisakas ja teab, et kõigil on võrdsed õigused.

Hea koolikaaslane teab ja austab vanasõnu „Enne mõtle, siis ütle“ , „Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“ ja „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“.

Hea koolikaaslane hoiab oma klassi ühtsust.

Hea koolikaaslane ütleb tihti teisele midagi head.

Hea koolikaaslane oskab kuulata ja austab teise arvamust.

Hea koolikaaslane räägib normaalse häälega.

Hea koolikaaslane püüab suhelda rohkem kaasõpilastega, kellega muidu ei suhtle, sest see rikastab maailmapilti.

 

Lisa 3

 

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS

Kogukonna hüvanguks tehtava töö põhimõtted

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal soovitatavas mahus.

2. Kogukonna hüvanguks vabatahtlikult tehtava töö soovitatav tundide arv ühes õppeaastas:

1. klassis 1–2 tundi;

2.–3. klassis 2–4 tundi;

4.–6. klassis 4–6 tundi;

7.–9. klassis 6–8 tundi;

10.–11. klassis 8–10 tundi;

12. klassis soovitatavat tundide arvu ei ole piiritletud.

3. Ettenähtust rohkem kogukonna hüvanguks tehtava töö tundide eest võidakse õpilast tunnustada kiituse avaldamisega või muul moel motiveerimisega.

4. Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võib teha klassiga, grupiga või individuaalselt.

5. Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võivad juhendada kõik koolitöötajad ning klassi ühistööd aitavad planeerida vanemad.

6. Kogukonna hüvanguks tehtava töö arvestatavad valdkonnad on:

6.1 kooli heaks tehtav töö, mis kannab kooli ruumide ja territooriumi materiaalse õpikeskkonna korrastamise ja säilimise tagamise eesmärki;

6.2 ülekooliliste sündmuste korraldamine (sh sport) ja kaastöö sündmuste korraldamise töörühmades;

6.3 koolivälise asutuse ja organisatsiooni juures kogukonna hüvanguks tehtav töö.

7. Kooli heaks tehtav on:

7.1 aktuste ja sündmuste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud ülesanded kokkuleppel huvijuhiga (nt esinemine, pildistamine, saali ja ruumide kujundamine ja valmidusse seadmine, kooli külaliste vastuvõtt, giidituuride läbiviimine; heli- ja valgustehnilised tööd sündmustel jm tegevused, millel on kogukonna heaks tehtava töö tunnused (esinemised, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine), kus ei anta välja auhindu, tunnustusi ja mis toimub väljaspool õppetööd.

7.2 heakorratööd kokkuleppel majandusjuhiga (nt koristus-, puhastus- ja parandustööd, esemete transportimine jm);

7.3 tööd kooli raamatukogus kokkuleppel raamatukoguhoidjaga (nt õpikute parandamine, komplekteerimine, väljastamine, tagastamine, triipkoodistamine, tembeldamine, transportimine jm);

7.4 IKT-ga seotud tööd kokkuleppel infojuhi ja haridustehnoloogiga (nt esitlustehnika paigaldamine, arvutite, ekraanide ja projektorite puhastamine, programmeerimise ja arvutigraafika alased kujundamistööd - plakatite, raamatute ja buklettide kujundamine ja trükieelne ettevalmistus jm).

7.5 tööd kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, õppetooli juhataja ja juhtkonna liikmega.

8. Kogukonna hüvanguks tehtava töö üle peetakse arvestust õppeaasta jooksul alates 1. septembrist kuni 25. maini. Alates 26. maist kuni 31. augustini kogukonna hüvanguks tehtava töö tunnid kantakse üle järgmisse õppeaastasse.

9. Koolitöötaja, vanem või koolivälise asutuse ja organisatsiooni esindaja teavitab juhiabi e-posti teel aadressil kogukond@gag.ee kogukonna hüvanguks tehtud tööst (töö tegija nimi, sisu, maht, juhendaja nimi), mis fikseeritakse juhiabi poolt Google Docs keskkonnas, millele on juurdepääs ning sisestusõigus kõikidel koolitöötajatel.

10. Kogukonna hüvanguks tehtava töö sooritamine kajastub õpilase klassitunnistusel märkega arvestatud.